Home Publications 2018

2018

 1Xiaolong Yao, Jijian Xu, Zhanglian Hong, Gaoran Li, Xuewei Wang, Feng Lu, Weihua Wang, Hui Liu, Chengdu Liang, Zhan Lin* and Weichao Wang*, Metal/graphene composites with strong metalCS bondings for sulfur immobilization in LiCS batteries, Journal of Physical Chemistry C, 2018, 122, 3263-3272.

2Hongbo Wang, Tianran Zhang, Chao Chen, Min Ling,Zhan Lin*, Shanqing Zhang, Feng Pan, and Chengdu Liang , High-performance aqueous symmetric sodium-ion battery using NASICON-structured Na2VTi(PO4)3, Nano Research, 2018, 11, 490-498.

3Zhanguo Jiang,  Tiefeng Liu, Lijing Yan, Jie Liu,  Feifei Dong,  Min Ling, Chengdu Liang, Zhan Lin, Metal-organic framework nanosheets-guided uniform lithium deposition for metallic lithium batteries, Energy Storage Materials, 2018, 11, 267-273.


Copyright Chengdu Liangs Group Department of Chemical and Biological Engineering Zhejiang University

you are the 4884 visitor

  • Zip: 310027

  • Tel: +86-571-87953150

  • E-mail: cdliang@zju.edu.cn