Home Publications 2018

2018

 1 Xianqing Zeng,  Xuehui Gao,  Gaoran Li, Minghao Sun, Zhan Lin, Min  Ling, Junchao Zheng, Chengdu Liang,  Conductive molybdenum carbide as the polysulfide reservoir for lithium-sulfur batteriesJournal of Materials Chemistry A , 2018, 6, 17142-17147.  

2 Yi Guo,Minghao Sun,Hongqing Liang,  WenYing,  Xianqing Zeng, Yulong Ying,  Shudong Zhou, Chengdu Liang

Zhan Lin, Xinsheng Peng, Blocking Polysulfides and Facilitating Lithium-Ion Transport: Polystyrene Sulfonate@HKUST-1 Membrane for Lithium-Sulfur BatteriesACS Applied Materials &Interfaces,  2018, 10,  30451-30459.

3Xiaolong Yao, Jijian Xu, Zhanglian Hong, Gaoran Li, Xuewei Wang, Feng Lu, Weihua Wang, Hui Liu, Chengdu Liang, Zhan Lin* and Weichao Wang*, Metal/graphene composites with strong metalCS bondings for sulfur immobilization in LiCS batteries, Journal of Physical Chemistry C, 2018, 122, 3263-3272.

4Hongbo Wang, Tianran Zhang, Chao Chen, Min Ling,Zhan Lin*, Shanqing Zhang, Feng Pan, and Chengdu Liang , High-performance aqueous symmetric sodium-ion battery using NASICON-structured Na2VTi(PO4)3, Nano Research, 2018, 11, 490-498.

5Zhanguo Jiang,  Tiefeng Liu, Lijing Yan, Jie Liu,  Feifei Dong,  Min Ling, Chengdu Liang, Zhan Lin, Metal-organic framework nanosheets-guided uniform lithium deposition for metallic lithium batteries, Energy Storage Materials, 2018, 11, 267-273.

6Zhan Lin Tiefeng  Liu Xinping Ai,  Chengdu LiangAligning academia and industry for unified battery performance metricsNature communications2018 2018, 9, 5262-5266. 

Copyright Chengdu Liangs Group Department of Chemical and Biological Engineering Zhejiang University

you are the 7825 visitor

  • Zip: 310027

  • Tel: +86-571-87953150

  • E-mail: cdliang@zju.edu.cn