Home Publications 2017

2017

1Lijing Yan, Jie Liu, Qianqian Wang, Minghao Sun, Zhanguo Jiang, Chengdu Liang, Feng Pan* and Zhan Lin*, In-situ wrapping Si nanoparticles with 2D carbon Nnanosheets as high-areal-capacity anode for lithium-ion batteries, ACS Applied Materials &Interfaces, 2017, 9, 38159-38164.

2Bisquert, JuanCho, JaephilDarling, SChengdu LiangLou, Xiong Wen (David)Shi, GaoquanTong Yexiang; Zhang, Sheng S.;Zhang, Xinbo, Outstanding Reviewers for Energy & Environmental Science in 2016, Energy & Environmental Science, 2017, 10, 845-845.

3Chen, Yan; Cheng, Yongqiang ; Li, Juchuan ; Feygenson, Mikhail; Heller, William T.; Chengdu Liang,; An, KeLattice-Cell Orientation Disorder in Complex Spinel Oxides, Energy Storage Materials, 2018, 10, 139-159.  

4Hongbo Wang, Chao Chen, Chao Qian*, Chengdu Liang and Zhan Lin*, Symmetric sodium-ion batteries based on the phosphate material of NASICON-structured Na3Co0.5Mn0.5Ti(PO4)3, RSC Advances, 2017, 7, 33273 C 33277.  

5Yiyin Mao, Gaoran Li, Yi Guo, Zhoupeng Li, Chengdu Liang, Xinsheng Peng*, Zhan Lin*, Foldable interpenetrated metal-organic frameworks/carbon nanotubes thin film for high volumetric energy density lithium-sulfur batteries, Nature Communications, 2017, NCOMMS-16-20509B. 

6Jie Liu, Dilini G. D. Galpaya, Lijing Yan, Minghao Sun, Zhan Lin*, Cheng Yan, Chengdu Liang and Shanqing Zhang*, Exploiting a robust biopolymer network binder for an ultrahigh-areal-capacity Li-S battery, Energy & Environmental Science, 2017, 10, 750-755.

7Wang SihuiXu ZhonglingDu RuiMeng HuanpingLiu YongLiu NaLiang ChengduDegradation study of Ni-rich NCM batteries operated at high tempertures, Energy Storage Science and Technology, 2017, 4, 770-775.Copyright Chengdu Liangs Group Department of Chemical and Biological Engineering Zhejiang University

you are the 7813 visitor

  • Zip: 310027

  • Tel: +86-571-87953150

  • E-mail: cdliang@zju.edu.cn