Co-Chairman


Prof. Bo-Geng Li

Zhejiang University, China

Prof. Shiping Zhu

McMaster University,Canada

Advisory Commitee


Prof. Jiacong Shen

Zhejiang University,China

Prof. Zhiquan Shen

Zhejiang University,China

Local Organising Commitee

Prof. Yingwu Luo

Zhejiang University,China

Prof. Wen-Jun Wang

Zhejiang University,China

Mr. Zhi-Yang Bu

Zhejiang University,China

Dr. He Zhu

Zhejiang University,China