People

NAME

TITLE

CONTACT

Wenhua Shen

Secretary   of Party Committee

87952840

zhongxi@zju.edu.cn

Lvmin Shen

Deputy secretary of Party Committee/ Discipline inspection   commission secretary

87951236

shenlm@zju.edu.cn

Gengyu Zhu

Director of human resources   office

87951490

zhugengy@zju.edu.cn

Zhiyang Bu

Chief research officer

87951523

buzhiyang@zju.edu.cn

Angran Wang

Chief teaching officer

87951502

zwt@zju.edu.cn

Zhirong Li

Office Director

87951237

lzr@zju.edu.cn

Hong Zhang

Vice chief teaching officer/  Undergraduate teaching secretary

87951872

hzhang@zju.edu.cn

Jieli Ren

Lab secretary

87952283

renjieli@zju.edu.cn

Yana Wang

Graduate teaching secretary

87951502

ynwang@zju.edu.cn

Gengwu Cai

Secretary for the office of Party Committee

87951015

caigw@zju.edu.cn

Jie Ma

Secretary of Youth   League Committee

87953341

zjumajie@zju.edu.cn

Xiaosheng Zhang

Deputy Secretary of Youth League  Committee

87951591

sid@zju.edu.cn

Liguang Qian

International affair secretary

87951523

qianliguang@zju.edu.cn

Hailun Huang

Secretary for the office of Youth League Committee

87953341

huang_helen@zju.edu.cn

Yuqing ZhangSecretary for the office of Youth League Committee

87953341

zhangyq716@zju.edu.cn

Qiang ChenOffice secretary

87951237

 mail_cq@zju.edu.cn